MİRAS HUKUKU

Miras hukuku bir gerçek kişinin ölmesi durumunda para ile ölçülebilen hak ve borçlarının, yani malvarlığının kimlere ne oranda ve ne şekilde geçeceğini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmuş bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda hukuk büromuzda mirasın intikali, kan hısımlığı ve evlilik dışı hısımlık mirasçılığı, saklı paylı mirasçılık, tenkis davaları, mirasın paylaştırılması, veraset ilamı, mirasçılıktan çıkarma, mirasın reddi, miras sözleşmeleri, ölüme bağlı tasarruflar, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin açılması, terekenin tespiti gibi konular ile buna benzer ihtilaflarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.